Please note the Empathica, Inc. Weekly Sweepstakes will end on July 31, 2021. This means that we will no longer be selecting winners nor distributing prizes after that time. For any winners selected before July 31, 2021, we will follow the process outlined below.

Bemærk, at Empathica, Inc. ugentlige konkurrencer slutter den 31. juli 2021. Dette betyder, at vi ikke længere udvælger vindere eller uddeler priser efter det tidspunkt. For alle vindere, der er udvalgt inden 31. juli 2021, følger vi processen beskrevet nedenfor.

Officielle Regler

Ugentlige Empathica Inc.-Sweepstakes ("ugentlige sweepstakes")

DER KRÆVES IKKE KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. DER KRÆVES HELLER IKKE UDFYLDNING AF EN UNDERSØGELSE FOR AT DELTAGE. KØB ELLER UDFYLDNING AF EN UNDERSØGELSE VIL IKKE ØGE DINE CHANCER FOR GEVINST.

RET TIL DELTAGELSE

ÅBEN FOR LOVLIGE INDBYGGERE I DE 50 STATER I USA, DISTRIKTET COLUMBIA, PUERTO RICO, CANADA, STORBRITANNIEN, DEN IRSKE REPUBLIK, TYSKLAND, DANMARK, HONDURAS OG NORDKOREA, SOM ER OVER MYNDIGHEDSALDEREN I USA, CANADA OG HONDURAS, OVER 16 ÅR I STORBRITANNIEN, OVER 18 ÅR I DEN IRSKE REPUBLIK, TYSKLAND OG DANMARK, OG OVER 20 ÅR I NORDKOREA.

Du er ikke berettiget, hvis du eller dine nærmeste familiemedlemmer (forælder, barn, søskende eller ægtefælle til nogen af de førnævnte) er (eller bor hos) medarbejder, repræsentant eller agent for sponsoren eller nogen af dennes datterselskaber, licensindehavere eller tilknyttede organisationer i løbet af perioden med ugentlige sweepstakes.

Undtagen i Tyskland: I kraft af deltagelsen accepterer deltagere, at sponsoren eller dennes kunder ikke bærer noget ansvar for, og deltagere accepterer at frafalde, erstatte og holde sponsoren skadesløs i forhold til eventuelle personskader, tab, tingskader, retskrav, sagsanlæg og ethvert ansvar af nogen art som følge af deltagelsen i de ugentlige sweepstakes. Dette er ugyldigt, såfremt gældende lov forbyder eller begrænser det.

SPONSOREN

Sponsoren for de ugentlige sweepstakes (herefter omtalt som "sponsoren") er:

Empathica Inc.
2121 Argentia Rd., Suite 200
Mississauga, Ontario, Canada
L5N 2X4

PRÆMIERNE

Der vil kunne vindes tre præmier pr. uge på enten USD 500, CAD 500, GBP 500, DKK 4000 eller EUR 500, afhængigt af den gældende valuta i vinderens opholdsland (eller i USD i Nordkorea og Honduras), som betales i form af en check eller postanvisning.

Bemærk, at ikke alle besvarelser på sponsorens kundeundersøgelse er berettigede til at deltage i de ugentlige sweepstakes. Kontroller invitationen eller kundens hjemmeside for at se, om du er berettiget til at deltage.

Præmierne kan ikke overføres og skal accepteres sådan som de tildeles. Ansvaret for alle afgifter påhviler vinderen.

SÅDAN DELTAGER DU

Der vil være en serie med fire distinkte og adskilte efterfølgende ugentlige sweepstakes, der starter kl. 12:00:00 EST den Sunday, December 4, 2022 ("start på ugentlige sweepstakes"), og som slutter kl 23:59:59 EST den Saturday, December 31, 2022 ("slut på ugentlige sweepstakes"). Hver ugentlig sweepstake vil vare en uge med start kl. 12:00:00 EST om søndagen og slutter kl. 23:59:59 EST om lørdagen ("ugentlig sweepstakes-periode").

Hvis du vil deltage ved at udfylde en undersøgelse, skal du inviteres af en af Sponsorens deltagende kunder ved at modtage et undersøgelsessvarkort hos en af kundens deltagersteder, ved at modtage en invitation på en kassebon hos kundens deltagersted eller ved at modtage en elektronisk eller e-mail-baseret invitation fra en kunde (samlet kaldet "invitationen"). Du skal overholde enhver og alle kundespecifikke regler og bestemmelser, sådan som de er angivet på invitationen til undersøgelsen (f.eks.: begrænsninger for tid til at udfylde undersøgelse).

Hvis du vil udfylde undersøgelsen skal du gå til den URL-adresse, der er oplyst på din invitation ("hjemmesiden"), indtaste kvitterings/certificeringsnummeret fra invitationen (hvis aktuelt) og derefter besvare de krævede spørgsmål i undersøgelsen. Alle områder, der er markeret med en stjerne ("*") skal udfyldes, før du sender undersøgelsen ind. Hvis du vil udføre undersøgelsen pr. telefon, skal du ringe til det gratis nummer på invitationen og svare på de optagede spørgsmål. Hvis du vil udføre undersøgelsen via SMS, skal du sms'e dine svar til det telefonnummer, der er oplyst i anvisningerne i invitationen.

Medmindre det forbydes af reglerne for den sociale medievært, som bestemmes af opholdslandet, kan du også deltage i de ugentlige sweepstakes via sponsorens GoRecommend-program (BEMÆRK: Dette program findes både eksternt på en hjemmeside til kunder og på Facebook-platformen). Hvis du vil deltage via GoRecommend, skal du inviteres af en af sponsorens deltagende kunder, enten direkte eller efter kundeundersøgelsen i den relevante ugentlige sweepstakes-periode. De ugentlige sweepstakes er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller forbundet med Facebook eller Twitter. Facebook og Twitter er fuldstændig frigjort fra alle tilmeldinger eller deltagere i disse ugentlige sweepstakes. En indsendelse til GoRecommend skal ikke sendes til deltagerens Facebook- eller Twitter-side eller sendes pr. e-mail for at deltage i ugentlige sweepstakes. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager angående ugentlige sweepstakes videresendes ikke til Facebook, men til support@gorecommend.ca.

Der kræves ikke køb eller udfyldelse af undersøgelsen for at deltage eller vinde.

Hvis du vil deltage pr. post, hvor der ikke kræves køb eller udfyldning af undersøgelsen, skal du skrive følgende sætning i hånden "Please enter me in the Empathica Weekly Sweepstakes for a chance to win great prizes" (Jeg vil gerne deltage i Empathicas ugentlige sweepstakes og få chancen for at vinde fantastiske præmier" på et ark papir, hvor du også skriver dit fornavn, efternavn, private telefonnummer, fulde adresse (postboksadresser godtages ikke), e-mail-adresse og navnet på en deltagende kunde. Send derefter arket i en særskilt kuvert med tilstrækkelig porto til:

[Skriv måned/år]Mail-In Entry
c/o EMPATHICA WEEKLY SWEEPSTAKES
c/o [Skriv navn på deltagende kunde]
511 Avenue of the Americas, #40
New York, NY
10011

eller

[Skriv måned/år]Mail-In Entry
c/o EMPATHICA WEEKLY SWEEPSTAKES
c/o [Skriv navn på deltagende kunde]
2121 Argentia Rd., Suite 200
Mississauga, Ontario, Canada
L5N 2X4

eller

[Skriv måned/år]Mail-In Entry
c/o EMPATHICA WEEKLY SWEEPSTAKES
c/o [Skriv navn på deltagende kunde]
One Victoria Square
Birmingham, UK
B1 1DB

Alle undersøgelser og oplysninger bliver sponsorens ejendom og returneres ikke. Postnumre og/eller områdenavne anvendes af sponsoren til benchmarkingsformål på et samlet grundlag. I tilfælde af en strid vil deltageren være den person, hvis navn blev angivet i det relevante felt i undersøgelsen.

Med henblik på deltagelse i de ugentlige sweepstakes er hvert telefonnummer eller unikke kvitterings/certifikatnummer (hvis aktuelt) begrænset til en udfyldt undersøgelse (eller tilmelding pr. post) og en tilmelding via sponsorens GoRecommend-program pr. dag. Derudover tildeles der maksimalt en ugentlig sweepstake-præmie pr. person hver 90. dag. Alle overskydende tilmeldinger, herunder overskydende tilmeldinger pr. post betragtes som ugyldige.

Alle tilmeldinger skal modtages af sponsoren på eller før slut på ugentlige sweepstakes for at være berettiget til en præmie i den pågældende ugentlige sweepstakes-periode. Enhver tilmelding pr. post, som er stemplet på eller før slut på ugentlige sweepstakes, men som ikke modtages før slut på ugentlige sweepstakes, indgår i de efterfølgende ugentlige sweepstakes, hvis en sådan udbydes, og har samme gyldighed. Enhver tilmelding pr. post, som ikke er stemplet på eller før slut på ugentlige sweepstakes, er ikke berettiget til at deltage.

FASTLÆGGELSE AF UGENTLIG VINDER AF PRÆMIEN

Ugentlige præmier tildeles ved tilfældig udvælgelse af et tidspunkt for hver af præmierne hver uge. Den berettigede person, der deltager i de ugentlige sweepstakes ved at udfylde undersøgelsen på hjemmesiden (inklusive tilmeldinger pr. post) først efter det tilfældigt udvalgte tidspunkt, vil være berettiget til den ugentlige præmie den uge. I tilfælde af tilmeldinger pr. post deltager du så hurtigt, det er praktisk muligt, efter sponsoren har modtaget tilmeldingen pr. brev. I visse jurisdiktioner (f.eks. Canada) skal en sådan person også besvare et matematisk færdighedsspørgsmål korrekt, før præmien kan tildeles. Hvis en udvalgt deltager vælger ikke at modtage præmien eller på anden vis bliver diskvalificeret til at vinde præmien, bortfalder præmien, der tildeles ingen erstatning eller anden kompensation, og der vælges ingen alternativ vinder.

Den eller de valgte deltagere kontaktes pr. telefon eller e-mail inden for ti dage efter udvælgelsen ("første kontakt"). Den eller de valgte deltagere skal svare pr. telefon eller e-mail inden for ti dage efter første kontakt og returnere en underskrevet ansvarsfralæggelseserklæring (eller en samtykkeerklæring i Tyskland) inden for ti dage efter modtagelsen. Hvis den valgte deltager i) ikke kan kontaktes pr. telefon eller e-mail inden for 10 dage efter første kontakt, ii) ikke returnerer en underskrevet erklæring og ansvarsfritagelse (eller en samtykkeerklæring i Tyskland) inden for den tildelte tidsfrist, iii) ikke besvarer færdighedsspørgsmålet korrekt (hvis det kræves ifølge den erklæring og ansvarsfritagelse, som er gældende for den aktuelle jurisdiktion), iv) ikke anvender sit retsgyldige navn på undersøgelsen, samtykkeerklæringen, erklæringen og ansvarsfritagelsen eller v) ikke overholder reglerne for ugentlige sweepstakes, vil den pågældende deltager blive diskvalificeret, og der vælges ingen alternativ vinder.

Præmien sendes til vinderen inden for 60 dage efter trækningsdatoen. Ansvaret for alle afgifter på præmien påhviler vinderen.

CHANCERNE FOR AT VINDE

I kraft af tilmeldingen accepterer deltagere at følge disse officielle regler, og alle sponsorens bestemmelser er endelige og bindende for alle deltagere. Disse officielle regler er underlagt og fortolkes ifølge gældende lovgivning i Ontario, Canada. Enhver strid skal udelukkende forelægges domstolene i Ontario, Canada.

ANDRE REGLER

Undtagen i Tyskland: I kraft af tilmeldingen accepterer deltagere, at sponsoren eller dennes kunder ikke kan holdes ansvarlige for (a) tilmeldinger, der går tabt, forsinkes i postgangen, stjæles, er ulæselige, ufuldstændige (eller på anden vis forkert udfyldt), forsinkes eller ødelægges (herunder for onlinetilmeldinger som følge af fejl på hjemmesiden, tekniske problemer eller trafikprop på internettet), (b) tab, tyveri eller misbrug af præmien, eller (c) enhver tingskade eller, medmindre dette forbydes af gældende lov, personskade på nogen måde, som kan henvises til disse ugentlige sweepstakes eller præmien (herunder for onlinetilmeldinger person- eller tingskade på eventuelle telefonnetværk, telefonlinjer, onlinesystemer, servere, udbydere, computerudstyr eller software) eller som følge af hentning af enhver form for materiale fra hjemmesiden for ugentlige sweepstakes.

Der indgås ikke i nogen form for korrespondance undtagen med den valgte deltager, som er kvalificeret til at vinde en præmie. I kraft af tilmeldingen tildeler en vinder sponsoren og dennes kunder retten til at bruge vinderens navn, adresse, kommentarer og/eller billede uden yderligere kompensation i enhver reklame eller offentliggørelse, undtagen i Danmark eller steder, hvor dette er forbudt. Alle tilmeldinger bliver sponsorens ejendom, og sponsoren påtager sig intet ansvar for tabte, stjålne, forsinkede, beskadigede eller fejlforsendte tilmeldinger eller eventuelle fejl på hjemmesiden, problemer eller tekniske fejl på eventuelle telefonnetværk eller -linjer, onlinecomputersystemer, servere, udbydere, computerudstyr, software, manglende modtagelse af enhver tilmelding hos sponsoren på grund af tekniske problemer eller trafikprop på internettet eller på enhver hjemmeside, eller nogen kombination heraf, herunder person- eller tingskade på en deltagers eller enhver anden persons computer i relation til eller som følge af spil på eller hentning af ethvert materiale i reklamekampagnen. Sponsoren forbeholder sig efter eget valg retten til, under forudsætning af godkendelse ifølge Regie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ") i Quebec, at annullere, ændre eller ophæve tilmeldingsformularen for disse ugentlige sweepstakes, såfremt en virus, fejl eller anden årsag uden for sponsorens rimelige kontrol skulle ødelægge sikkerheden eller korrekt administration af de ugentlige sweepstakes. I tilfælde af annullering, afslutning eller ophævelse vil sponsoren efter eget skøn vælge en vinder blandt de berettigede, ikke-mistroede tilmeldinger, som er modtaget forud for den hændelse, der afstedkom en sådan annullering, afslutning eller ophævelse.

Ethvert forsøg på forsætlig beskadigelse af enhver hjemmeside eller underminering af denne reklamekampagnes legitime fortsæt betragtes som et brud på straffe- og civilret, og skulle et sådant forsøg forekomme, forbeholder sponsoren sig ret til at benytte alle retsmidler og søge skadeserstatning i videste mulige omfang ifølge gældende lovgivning, herunder strafferetlig forfølgelse.

Undersøgelser, der indhentes ad svigagtig vej eller gennem misbrug af de ugentlige sweepstakes eller eventuelle undersøgelser, der på nogen måde ændres, forfalskes, mishandles, gøres ulæselige, ufuldstændige eller reproduceres mekanisk, kan blive diskvalificeret efter sponsorens skøn.

Hvis der på grund af tryk- eller produktionsfejl eller en anden fejl gøres krav på flere end det annoncerede antal præmier, vil der blive udført en tilfældig trækning blandt alle berettigede præmievindere med henblik på at uddele det rette antal præmier efter slut på ugentlige sweepstakes.

Medmindre andet er angivet heri, vil de personlige oplysninger, som du angiver for at deltage i disse ugentlige sweepstakes, kun blive anvendt til at administrere disse ugentlige sweepstakes, medmindre du angiver, at du er villig til at deltage i fremtidige undersøgelser eller modtage fremtidige tilbud fra deltagende kunder. Medmindre andet er angivet, vil dine svar på undersøgelsens spørgsmål kun blive anvendt af sponsoren og den kundevirksomhed, som undersøgelsen er udført for, i opsummerende form og vil ikke blive forbundet med dine personlige oplysninger. Yderligere oplysninger om sponsorens forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger kan du se i sponsorens politik for beskyttelse af personlige oplysninger på www.empathica.com/privacy eller få ved at kontakte sponsoren direkte pr. telefon på 1(-888) -633-1633.

Ifølge gældende lov forbeholder sponsoren sig til enhver tid retten til at afslutte de ugentlige sweepstakes. For deltagere i ugentlige sweepstakes med bopæl i Quebec kan enhver retstvist under hensyntagen til regler og rammer for en offentlig konkurrence blive underlagt RACJ med henblik på en kendelse og enhver retstvist under hensyntagen til tildelingen af en præmie blive underlagt RACJ udelukkende med det formål at hjælpe parterne til at indgå forlig.

Vindernes navne kan ses på www.inmoment.com/websurvey/app?gateway=pw hvor du kan få en kopi af listen over vindere.